OCMW Huldenberg stelt verpachten van eigendommen in vraag
Huldenberg CD&V
N°11 - 11/12/2014
 
 

HULDENBERG - De OCMW-raad zal volgende week de mogelijke verkoop van twee eigendommen bespreken.

Volgende week zal de OCMW-Raad in Huldenberg het budget voor 2015 en het meerjarenplan 2014–2019 bespreken. In de zoektocht naar middelen zal aan de OCMW-raad dan ook worden voorgesteld of het nog wel opportuun is om alle eigendommen van het OCMW in eigendom te houden en ze verder te blijven verpachten.

De voorzitter van het OCMW te Huldenberg en schepen van Sociale Zaken, Sociale Huisvesting en Senioren Herman Depré (CD&V): ‘Het OCMW van Huldenberg is zeker geen grootgrondbezitter maar bezit inderdaad wel enkele kleine eigendommen; sommige daarvan gaan zelfs terug tot het einde van de 19de eeuw als schenking aan het Godshuis, een voorloper van het huidige OCMW. De landbouwgrond onder deze eigendommen is allemaal verpacht maar het beheren van deze pachtdossiers – de werkuren die in de administratie kruipen en de opvolging volgens de correcte procedure zoals het uitschrijven en innen van facturen - kost vaak meer dan de opbrengst ervan die gemiddeld zo’n twintig à dertig euro per pacht per jaar bedraagt. En daarnaast zijn er kleine bosjes die nog extra kosten met zich meebrengen, zoals door het onderhoud.’

Juridisch geschil

Bij sommige eigendommen die momenteel worden verpacht zijn er trouwens ook juridische problemen die veel geld kunnen kosten. ‘Zo is er een verpacht stuk grond in de site van Kerkeveld te Neerijse dat onderwerp van discussie vormt aangezien de huidige uitbater een deel van zijn werkzaamheden uitoefent op grond van het OCMW. Deze situatie is reeds gecreëerd door de vorige uitbater in de jaren ’80 van vorige eeuw.’ Voor de twee stukken op deze site zal nu aan de OCMW-raad worden voorgesteld om deze twee gronden te verkopen om enerzijds een duur juridisch geschil te vermijden en anderzijds zo extra middelen te genereren.

‘Het is zeker niet zo dat we al onze eigendommen gaan verkopen’ benadrukt schepen Depré. ‘Het gaat enkel om de stukken waarvan het blijven verpachten ons meer kost dan oplevert. Op de Raad wordt dan ook concreet de toestemming gevraagd om de twee stukjes grond in de Kerkeveld-site te verkopen. Dit is dus een eerste aanzet om een globale visie te ontwikkelen over de toekomst van de onroerende goederen, eigendom van het OCMW. In overleg met de gemeente kan dan verder  onderzocht worden welke weinig rendabele onroerende goederen verder beter kunnen verkocht worden om de investeringen van de gemeente en het OCMW deels te financieren.’

 

Zo is er bijvoorbeeld de bouw van het nieuwe Sociaal Huis en het Lokaal Dienstencentrum in Huldenberg centrum. ‘Op de vorige gemeenteraad is het bestek goedgekeurd hiervoor en we hopen met verbouwingen te kunnen starten in het voorjaar van 2015. Als alles goed gaat zullen de werken dan eindigen medio 2016' besluit Depré.

Kalender