Evaluatie programma 2012-2018


dinsdag, 16 augustus, 2016
Herman Depré, voorzitter CD&V Huldenberg

 

 

  PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 oktober 2012

 

    AANDACHTSPUNTEN BELEID 2013 – 2018

 

 1. ALGEMEEN FINANCIEEL BELEID

 2. ONDERWIJS

 3. SOCIAAL BELEID

 4. SPORT

 5. INFRASTRUCTUUR

 6. CULTUUR EN VERENIGINGSLEVEN

 7. COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING

 8. RUIMTELIJKE ORDENING

 9. NATUUR EN MILIEU


1. ALGEMEEN FINANCIEEL BELEID

In de voorbije zes jaar werd er behoedzaam omgegaan met de financiële middelen van de gemeente. Daarom werden geplande projecten (zoals de nieuwbouw van een sociaal huis aan het gemeentehuis) uitgesteld. Het is voor CD&V Huldenberg immers belangrijk een gezond financieel beleid te blijven voeren. Daarom werd er ook naar gestreefd de begroting tijdig klaar te hebben.

Ondertussen wordt het vroegere Dexia gebouw achter het gemeentehuis omgebouwd tot ‘Sociaal Huis’ en ‘Lokaal Dienstencentrum’. De werken zullen klaar zijn eind 2016. Voor de andere functies die in de eerste plannen voorzien waren, worden nog oplossingen gezocht. Het college besliste om een nieuw masterplan op te stellen voor de 5deelgemeenten.

Ook in de toekomst wil CD&V Huldenberg zich engageren voor beleidswerk dat garant staat voor een financieel gezond Huldenberg, op korte, maar vooral ook op lange termijn.

Om dit engagement te realiseren zal CD&V Huldenberg waken over volgende punten:

 1.   De jaarlijkse begroting moet gestoeld zijn op een meerjarenplan dat een onderdeel is van het algemeen beleidsplan dat in de

 meerderheid met de coalitiepartner(s) wordt vastgelegd. Dit algemeen beleidsplan moet worden opgebouwd vanuit politieke keuzes en prioriteiten die passen binnen onze visie.
Het ontstaat uit een nodenonderzoek vanuit de administratie, de dorpsraden, de erkende adviesraden, … .
       

Hiervan vertrekkend zal elke schepen voor zijn of haar bevoegdheden de beleidslijnen bij het begin van de legislatuur duidelijk uittekenen.  Aan deze beleidslijnen moeten concrete doelstellingen gekoppeld worden.

  In de loop van 2013 werd een nieuw beleidsplan voor de periode 2014-2019 opgesteld. Dit beleidsplan kreeg vorm in het verplichte

  BBC (Beheers- en beleidscyclus) verhaal.  De inhoud wordt beheerst door de beleidsplannen van de beide meerderheidspartijen en  

  door de omgevingsanalyse door de administratie.


   2.   Jaarlijks wordt er gestreefd naar een begroting in evenwicht.

  Begroting in evenwicht is een verplichting door de hogere overheid en vooral over de 6 jaren van de BBC (Beheers- en beleidscyclus)

  moet de rekening kloppen. De prioriteiten worden afgesproken binnen de meerderheid.

 

  3.   De volgende 6 jaar worden de gemeentebelastingen niet verhoogd.

  Er is geen intentie om de gemeentebelastingen te verhogen tijdens deze legislatuur.


  4.   De begroting wordt tijdig opgemaakt en voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Ook dit is een verplichting die tot op heden zeer goed werd nageleefd. 


  5.   De begroting en rekening moeten tussentijds worden geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd worden.

  Indien nodig gebeuren er in de loop van een werkjaar begrotingswijzigingen.  Uiterlijk september wordt er steeds een stand van

  zaken opgemaakt van de financiële toestand en wordt er zo nodig bijgestuurd. 

         6.   De begroting en rekening moeten tevens worden gemotiveerd en gecommuniceerd naar de inwoners.

Het budget, de jaarrekeningen en de BBC zijn publiek en dus door iedereen in te kijken. Het kan echter een aandachtspunt zijn om de communicatie aan de burger met meer zorg en aandacht te verzorgen.

 

2. ONDERWIJS 

Huldenberg telt vijf scholen, waarvan vier gemeentelijke basisscholen en één vrije school  (Neerijse). Ook het Centrum Ganspoel is gelegen in onze gemeente. De organisatie van deze scholen vraagt een serieuze inspanning.  

CD&V Huldenberg heeft in de voorbije zes jaar niet stilgezeten. Onze eerste beslissing was het openhouden van de school van Loonbeek, en met succes! Loonbeek heeft een bloeiende kleuter– en lagere school. Het dossier voor de nieuwbouw van de school te Sint-Agatha-Rode is ingediend en ook te Ottenburg werd er uitgebreid. Wij zullen er ook alles aan doen opdat de school van Neerijse zijn uitbreiding kan realiseren. 


CD&V Huldenberg wil zich inzetten voor:    


1.   Het nastreven van kwalitatief uitstekend onderwijs. 


2.   Het aanbieden van onderwijs dicht bij huis.

CD&V was de vorige legislatuur één van de belangrijkste drijvende krachten voor het instant houden van het schooltje te Loonbeek. Zolang er voldoende kinderen (ouders) zijn die deze keuze maken gaan we voluit voor deze optie.  De vrije school te Neerijse wordt ook door de gemeentelijke overheid ondersteund.  Zo worden bijvoorbeeld het middag- en avondtoezicht door de gemeente betaald.  Ook de kosten van het sociaal secretariaat worden door de gemeente Huldenberg gedragen. 


Er is meer overleg nodig met directie en ouderraad van de Vrije Basisschool Neerijse, om de ondersteuning door en de samenwerking met de gemeentelijke overheid nog beter af te stemmen. 

3.   Een goede begeleiding van het leerkrachtenteam met bijzondere aandacht voor jonge starters.

Vanuit de scholengemeenschap is er coaching voorzien voor nieuwe leerkrachten. Er bestaat ook een peter/meter formule.  Indien nodig wordt er ook een begeleidingscommissie samengesteld. 


4.   Het welbevinden van elke leerling. 


5.   Een optimaal klasmanagement.

Jaarlijks wordt een belangrijk bedrag geïnvesteerd in de gemeentelijke basisscholen voor het voorzien van extra lesuren en beleidsondersteuning. (Tivoli-uren). Dit is nodig omdat de voorziene subsidies van de hogere overheid ontoereikend zijn. 


6.   Een degelijke ondersteuning en begeleiding van de schooldirectie.

    Dit is een permanent aandachtspunt van de schepen van onderwijs.


3. SOCIAAL BELEID 

Voor CD&V Huldenberg staan mensen centraal. Wij willen  dat elke bevolkingsgroep zich thuis voelt in de gemeente. Het sociaal beleid moet hierop afgestemd worden. 

De gedeeltelijke centralisatie en de afstemming van de verschillende sociale diensten op elkaar kan alleen maar pluspunten hebben voor onze inwoners. Vandaar ook de plannen om een volledig nieuw sociaal huis te bouwen aan het gemeentehuis in Huldenberg, wat echter niet impliceert dat de andere dorpskernen geen (sociale) functies meer te vervullen krijgen/hebben. Deze plannen werden echter, omwille van de financiële gevolgen voor de gemeente, nog niet uitgevoerd.

Zoals hoger gemeld is er een nieuw Sociaal Huis en Lokaal Dienstencentrum in de maak. Einde van de werken is voorzien voor eind 2016.

Het sociaal beleid zal, door een veel intensere samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en het OCMW, versterkt worden .

 Om een goed sociaal beleid te voeren wil CD&V Huldenberg: 

1.   Betaalbare lokale kinderopvang.   

Er werd de voorbije jaren reeds werk gemaakt van bijkomende kinderopvang in  samenwerking met Stekelbees om kinderen ook buiten de schooluren te kunnen opvangen. Dit initiatief moet in de toekomst zeker nog verder ondersteund worden en kan indien nodig nog uitgebreid worden naar andere dorpskernen dan Huldenberg-centrum.

De kinderopvang werd het voorbije jaar iets duurder, maar blijft zeker goedkoper dan in de ons omringende gemeenten. 

We stellen vast dat door het verstrengen van de erkenningscriteria van de hogere overheid er een aantal plaatsen werden afgebouwd.  Het vraagt dus onze aandacht om de vraag en het aanbod van nabij te blijven volgen. Daarom is het belangrijk het Lokaal overleg buitenschoolse opvang in stand te houden.

Dit najaar is er overleg met de scholen en organisaties voor kinderopvang over eventuele sociale correcties en de manier waarop deze zouden ingevoerd kunnen worden. (binnen het kader van het ‘Zorgforum Huldenberg’)


  1. Aandacht voor jongeren. 
    Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. Het is dan ook belangrijk dat zij zich thuis voelen in Huldenberg en dat zij zich ten volle kunnen ontplooien. Initiatieven hieromtrent moeten zoveel mogelijk ondersteund worden.
    Er bestaat bijvoorbeeld een sterke speelpleinwerking in onze gemeente.

We stellen echter vast dat de vraag steeds groter is dan de beschikbare plaatsen. 


3.   Aandacht voor alle zorgbehoevenden en senioren.

Ook personen die extra zorg en aandacht nodig hebben moeten kunnen deelnemen aan  het maatschappelijk leven. 

            Deze doelstelling kan gerealiseerd worden door : 

a.   Blijvende vorming aan te bieden in samenwerking met de verenigingen en het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).
Deze vorming moet toegankelijk zijn voor elke inwoner van de gemeente die zich hierdoor aangesproken voelt.

Binnen het samenwerkingsverband ‘vormingplus’ wordt met alle partners (gemeente, lokaal dienstencentrum, verenigingen,…) een breed en uitgebalanceerd vormingsaanbod voor senioren samengesteld.(cfr. jaarverslag Lokaal Dienstencentrum) 


b.   De infrastructuur toegankelijk te maken voor iedereen, inclusief personen met een beperking.

Momenteel wordt het nieuw lokaal dienstencentrum opgetrokken. Het zal klaar zijn eind 2016.

De toegankelijkheid en de inrichting van de gemeentezalen kan nog geoptimaliseerd worden. 


c.   Cultuur en vrijetijdsbeleving toegankelijk te maken voor iedereen, inclusief personen met een beperking.

     Dit kan bijvoorbeeld door verenigingen te ondersteunen bij het inrichten van namiddagactiviteiten.

Het lokaal dienstencentrum, de seniorendienst en de cultuurdienst slaan de handen in elkaar voor een toegankelijk en sterk aanbod voor iedereen.


d.   Het zorgaanbod in kaart te brengen door de bestaande diensten en  steunmaatregelen te bundelen in een handige brochure. Ook hier kan het OCMW een belangrijke functie vervullen.

Er is een 2 jaarlijkse informatiegids die info voor alle burgers bundelt.

Een specifieke ‘welzijnsgids’ werd voorbereid, maar is er tot op heden niet.


4.   Aandacht voor welzijn.

WELZIJN betekent zich zowel geestelijk als lichamelijk  GOED voelen.

De gemeente Huldenberg werkt dagelijks aan het welzijn van haar jonge en minder jonge inwoners: 


a.  De gezondheidsraad organiseert, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, bijeenkomsten met sprekers en behandelt verschillende thema’s zoals gezonde voeding, 10.000 stappen, beperken van suikers, stoppen met roken, … .

De gezondheidsraad organiseert zeer veel interessante initiatieven. Info is opvraagbaar.  


b.  De Seniorenraad organiseert, in samenwerking met de verschillende verenigingen voor senioren, een aangepast programma: daguitstappen, toneel, … .

Momenteel loopt er een project om de seniorenraad op te waarderen.  Dat is gekoppeld aan het organiseren van een ‘senioren behoeften onderzoek’. Deze vragenlijst moet resultaten geven tegen eind 2016.

Ook zorgt de seniorenraad voor een afstemming van activiteiten van de verschillende verenigingen die een aanbod voor senioren aanbieden.


c.  De diensten van het OCMW zijn er voor iedereen.

      Ze trachten oplossingen te zoeken voor verschillende problemen op allerlei domeinen: financieel, budgettair, psychisch, vereenzaming, 

De werking van deze diensten loopt zeer goed. Dit werd door een onafhankelijk, extern bureau bevestigd. Er werd een registratiesysteem op maat ontwikkeld om alle prestaties in een dossier te registreren en op te volgen.

Communicatie (intern en extern) blijft een aandachtspunt en kan gekoppeld worden aan de verhuis naar de nieuwe locatie in het centrum van Huldenberg.

Een spijtig negatief punt is het privatiseren door de meerderheid van de dienst Gezinszorg en Aanvullende thuiszorg om besparingsredenen. 


Het welzijn van alle inwoners van onze gemeente is voor CD&V Huldenberg prioritair. Daarom blijven wij ons verder inzetten voor een goede ondersteuning en werking van zowel het OCMW als alle andere instanties en adviesraden die zorgen voor het welzijn van de Huldenbergenaar.

 

 

4. SPORT 

Een gezonde gemeente begint bij een gezonde bevolking. Sport kan hierbij een belangrijke rol spelen. CD&V Huldenberg wil alle vormen van sport promoten.Ook hiervoor werden de afgelopen jaren inspanningen gedaan. Zo kwam er in Huldenberg een synthetisch voetbalveld, waar elke voetballer fier op is. Aan de school in Huldenberg zijn er sportterreinen aangelegd.

Tevens werd er in Ottenburg gezorgd voor zeven nieuwe petanquebanen.

Sporthal De Kronkel kreeg een nieuwe sportvloer. Bovendien werd hier een AED–apparaat (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst.


CD&V Huldenberg zal op deze weg verder gaan en wil daarom:


1.  Een sportbeleidsplan opstellen dat aan alle inwoners van Huldenberg de mogelijkheid biedt om te sporten,

ieder op zijn of haar niveau.

De afgelopen periode werd er reeds een eerste aanzet gegeven voor een goed sportbeleid. Dit moet in de toekomst verder uitgewerkt worden.

Er is een sportbeleidsplan op voorstel van de sportraad. 


2.  Respect voor de bestaande sportinfrastructuur door een goed onderhoud ervan en door het verder uitwerken van de denkpiste van het werken met een “zaalwachter” in De Kronkel.

Er is geen zaalwachter in de Kronkel. De piste werd al herhaaldelijk aangehaald, maar tot op heden afgevoerd wegens budgettair ‘niet haalbaar’. Dit dient verder onderzocht. 


3.  De mogelijkheid creëren zoveel mogelijk verschillende sporten te kunnen beoefenen (onder het motto ‘voor elk wat wils’) door het gebruik van de bestaande infrastructuur en de verdeling van de subsidies te optimaliseren.

Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, inclusief de samenwerking over de gemeentegrenzen heen.

De vragen rond sportinfrastructuur (bijvoorbeeld een zaal voor gevechtsporten) moet opgenomen worden binnen een duidelijke masterplan voor infrastructuur.  


4.  Sportmanifestaties blijven steunen.
      De jeugdsportweek, de dorpelingenkoers, de sporthappening, de fakkelloop,

        De Gordel en andere evenementen konden in het verleden rekenen op de steun van CD&V  Huldenberg!

        Ook in de toekomst willen we dit blijven doen. 


  5.  De Sportraad blijvend ondersteunen in zijn belangrijke opdracht.

 

5. INFRASTRUCTUUR 


CD&V Huldenberg wil dat Huldenberg een nette en veilige gemeente is. 

De voorbije legislatuur werden de volgende werken reeds uitgevoerd:

De heraanleg van de Victor Philipsstraat, de afwerking van de schoolgebouwen in Huldenberg en de voorlopige herstelling van de Stroobantsstraat en de Potterstraat.  In juli zijn er nog heel wat wegen hersteld.

Tijdens de winterperiode werden particulieren ingezet om de straten zo snel mogelijk sneeuwvrij te maken. Tevens zijn er reeds op verschillende plaatsen in de gemeente zoutbakken geplaatst. Het is de bedoeling dat dit initiatief nog verder uitgebreid wordt.

Ook de recente modernisering van het machinepark zal de werking van de gemeentelijke diensten ten goede komen.  


CD&V Huldenberg neemt de volgende punten prioritair op in haar programma:


1.  Straten en wegen. 


a.  Vernieuwing van straten en wegen in slechte staat en uitbreiding van het rioleringsnetwerk.

Deze twee items zijn nauw met elkaar verweven. We moeten deze werken goed op elkaar afstemmen. Dit moet verder bepleit worden bij de bevoegde hogere instanties zoals Infrax en Aquafin.

Straten met de meeste overlast moeten uiteraard eerst aangepakt worden.  

We hebben nog een lange weg te gaan, het is niet altijd zo maar snel te verwezenlijken omdat de gemeente vaak afhankelijk is van de beslissingen van hogere beleidsniveaus (provincie, Vlaams Gewest, …) en we daarom vaak alleen maar kunnen ijveren voor een snelle afhandeling van dossiers.

In 2016, 2017 en 2018 komen verschillende dossiers in hun uitvoeringsfase.  Het gaat onder andere over dossiers die de voorbije legislaturen werden voorbereid en nu worden gefinaliseerd. Er zijn ook nieuwe dossiers in opmaak. 


b.  Verdere uitbouw van een snelle interventie wanneer zich plots problemen voordoen.

Er is een duidelijke regeling voor noodsituaties. Medewerkers kunnen dan bij hoogdringendheid worden opgeroepen. 


c.  Verdere optimalisatie van de gemeentelijke diensten die werken in eigen beheer uitvoeren.

Dit jaar wordt er gewerkt aan een globale reorganisatie van de dienstverlening.  Er komt een nieuwe organisatiestructuur voor de dagelijkse werking. Formeel behouden OCMW en gemeente hun eigen organogram.  


   d.   Realisatie van de infrastructuur die nodig is volgens het mobiliteitsplan. 

       Het mobiliteitsplan werd deze legislatuur afgewerkt. 

  Aandacht voor de communicatie van de genomen beslissingen die kaderen binnen het mobiliteitsplan. 


2.  Historische gebouwen en hun bestemming.

Huldenberg bezit mooie (historische) gebouwen die beschermd moeten worden voor de    tand des tijds, maar ook een merkteken moeten blijven voor de volgende generaties. 

Daarom wil CD&V:


a.  Zoeken naar een geschikte herbestemming (waar nodig) met respect voor de oorsprong en de waarde van de gebouwen.

    Zoals hoger vermeld is dit een belangrijk aandachtspunt.  Er is nu een voorstel van aanpak voorgelegd op het college. Doel moet     zijn om tegen eind 2016 een masterplan te hebben.


b.  Kerken een multifunctionele dimensie geven.

Tot de historische gebouwen behoren eveneens de verschillende kerken in onze gemeente. In samenspraak met de kerkgemeenschap moet bekeken worden hoe deze kerken, die belangrijke herstellings- en restauratiewerken moeten ondergaan, een multifunctionele dimensie kunnen krijgen.

Het centrale kerkbestuur heeft een voorstel klaar voor een ‘kerkenplan’. Er is nog overleg en creativiteit nodig om dit af te ronden.


c.  Alle leegstaande panden in de verschillende deelgemeenten in deze denkoefening betrekken.


3.  Het Masterplan voor de ontwikkeling en optimalisatie van het gemeentelijk patrimonium.

CD&V Huldenberg vindt het belangrijk dat het gemeentelijk patrimonium (gebouwen en bouwgronden) verder wordt geoptimaliseerd en dat een aantal gemeenschapsfuncties in de verschillende deelgemeenten worden versterkt en verbeterd. CD&V Huldenberg wil dat er daarbij een aantal zeer actuele gemeentelijke behoeften ingevuld worden.

Om dit op een verstandige, verantwoorde en doeltreffende manier te kunnen doen, wordt er momenteel gewerkt aan een “Masterplan”. Dit betekent dat er een grondige studie gebeurt om enerzijds de noden in kaart te brengen en anderzijds te onderzoeken hoe de bestaande gebouwen, gronden en de geplande nieuwbouw achter het gemeentehuis zo doeltreffend mogelijk aangewend kunnen worden om aan de noden van de inwoners van onze 5 deelgemeenten tegemoet te komen.

Het eerste masterplan werd niet uitgevoerd wegens financieel niet haalbaar. Zoals hoger vermeld is er een initiatief op komst om een nieuw masterplan op te stellen. 

 

6. CULTUUR EN VERENIGINGSLEVEN 


Voor CD&V Huldenberg is het verenigingsleven een belangrijke hoeksteen van onze samenleving.

De laatste jaren werd de logistieke steun uitgebreid. De verenigingen kunnen gebruik maken van tafels, stoelen, tenten, dranghekken, … .

De gemeentezalen staan eveneens ter beschikking van de verenigingen en worden zo goed mogelijk uitgerust. Zo is de vernieuwing van de keuken in zaal Ter Dijle dan ook een feit. 

Ook de digitalisering en informatisering van de bibliotheek werd verwezenlijkt. 


CD&V Huldenberg blijft zich verder inzetten om: 


1.  Het verenigingsleven op een open en onafhankelijke manier te stimuleren en te steunen.

Daartoe moet de politiek van betaalbare zalen en de materiële en logistieke ondersteuning met materiaalcontainers minstens behouden blijven.

OK. 


2.  De Cultuurraad meer slagkracht te geven door: 

a.  Deze te ondersteunen met de nodige middelen en de nodige informatie, zodat deze raad onderbouwd advies kan geven aan de schepen van cultuur.

OK. 

b.  Te onderzoeken of het niet wenselijk is om in de Cultuurraad in subgroepen te werken.

De cultuurraad vergadert in werkgroepen rond bepaalde thema’s. 

c.  Verenigingen aan te moedigen om actief te participeren in de adviesraden.

Dit blijft een werkpunt. 

d.  Vanuit de Cultuurraad verenigingen te stimuleren om samen te werken.

OK. 

e.  Vanuit deze opties de voorwaarden te herzien waarmee rekening gehouden wordt bij de erkenning van verenigingen.

De voorwaarden tot erkenning werden aangepast. De administratieve zetel van de vereniging moet zich in één van de 5 deelgemeente bevinden en 50% van de leden moet in Huldenberg wonen. 


3.  Nog meer aandacht te schenken aan cultuurparticipatie door onze inwoners, in het bijzonder kinderen, jongeren en senioren.

OK.


4.  De bibliotheek verder uit te bouwen.

De verhuis naar het sociaal huis moet hierbij  een belangrijke stimulans zijn.

Er is nood aan een nieuwe moderne bibliotheek. Er is nog geen duidelijkheid over de locatie. Ook hier verwijzen we naar het initiatief voor een nieuw masterplan voor Huldenberg.  De bibliotheek is één van de vele belangrijke functies die dringend opgewaardeerd dienen te worden. 

 

7. COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING 

Politiek wordt gevoerd voor de inwoners van de gemeente. Een goede communicatie tussen burgers, verenigingen, dorps- en adviesraden enerzijds en beleidsvoerders anderzijds is bijzonder belangrijk voor een transparant en participatief beleid.  

Zo werd de klachtenbehandeling op punt gesteld. De website van de gemeente Huldenberg werd vernieuwd. Onlangs werd er ook een info–punt opgericht waarbij elke inwoner bij een afgevaardigde van IGO (Intergemeentelijk Opbouwwerk) –Leuven terecht kan voor vragen in verband met wonen. Binnenkort kan IGO-Leuven ook geraadpleegd worden voor het berekenen van de goedkoopste energieleverancier.

De website is aan verdere modernisering en actualisering toe. Dit project loopt momenteel en zal vermoedelijk eind 2016 rond zijn.  


In de volgende zes jaren wil CD&V Huldenberg: 


1.  Een communicatiecel oprichten die de communicatie van en naar de inwoners en de dorps- en adviesraden moet stroomlijnen.

Communicatiecel werd opgericht en is actief. 


2.  De infogids en de website verder uitbouwen zodat de inwoners op een vlotte en toegankelijke manier kunnen volgen wat er op beleidsniveau gebeurt en hoe ver het staat met de vooropgestelde doelstellingen.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe (interactieve) website).

Drie maal per jaar wordt de infogids aangevuld met het krantje van het Lokaal Dienstencentrum. 


3.  De loketfunctie in het gemeentehuis verder optimaliseren door: 

a.  Een onthaalloket te voorzien waar men een snelle inschatting maakt van de vraag, deze zelf direct beantwoordt en/of de inwoner doorverwijst.

Dit moet het wachten verkorten en de werking efficiënter maken.

Dit is op komst binnen de plannen van de reorganisatie en de samenwerking met het OCMW. Er zal met een ‘front office’ worden gewerkt. 

b.  Een elektronisch loket te installeren waar men documenten kan bestellen of rechtstreeks downloaden, vragen kan stellen, ….

Dit zal worden voorzien in de nieuwe website. 

c.  Een betere ondersteuning van de loketbedienden om de werking van de loketten te optimaliseren.

Momenteel nog geen acties rond ondernomen.

 

 

8. RUIMTELIJKE ORDENING 

CD&V Huldenberg wil streven naar een evenwicht tussen de verschillende ruimtegebruikers en –behoeften.  

Daarom werd er naar gestreefd het ruimtelijk structuurplan af te werken binnen deze legislatuur. Een andere realisatie is de uitbreiding van de woonwijk Priesterdelle te Huldenberg. 


In de toekomst wil CD&V Huldenberg verder werken aan: 


1.  Het zorgen voor voldoende ruimte om te wonen, te werken, te zorgen en te ontspannen.

Nood aan een masterplan zoals hoger vermeld. 

2.  De dorpskernen.

Een mooie dorpskern met kansen tot ontmoeting en oog voor natuur en recreatie kunnen het leven in Huldenberg aangenamer maken. Dit kan gerealiseerd worden door: 

a.  Het heraanleggen van de dorpskernen.

Hiervoor dient er een stappenplan opgesteld te worden dat gebaseerd is op een langetermijnvisie waarbij rekening gehouden wordt met het Masterplan dat thans ontwikkeld wordt.

Duidelijkheid ontbreekt nog momenteel. 

b.  De dorpsraden van de deelgemeenten te betrekken bij dit opzet.

Hierdoor wordt de eigenheid van de verschillende deelgemeenten bewaard.

Dit gebeurt in de mate van het mogelijke.9. NATUUR EN MILIEU 

CD&V Huldenberg wil een duurzaam lokaal natuur- en milieubeleid uitwerken.

Energiebesparing is voor CD&V Huldenberg erg belangrijk; vandaar de reeds gedane investeringen in sporthal De Kronkel. De verlichting werd er volledig vernieuwd om een beter verlichtingsniveau in combinatie met een veel lager energieverbruik te verkrijgen.

Deze investering zal dan ook op 4 jaar terugverdiend worden.

Tevens werd het dak van deze sporthal volledig vernieuwd en geïsoleerd zodat ook de verwarmingskosten en de CO2-uitstoot in belangrijke mate dalen.

De gemeentezaal Ter Dijle kreeg ook een nieuwe hoog rendement verwarmingsketel.


CD&V Huldenberg blijft zich verder inzetten voor: 


1.  Verstandig natuurbeheer.

Dit kan het best gebeuren in samenspraak met de vrijwilligers en verenigingen die zich actief inzetten voor natuur- en milieubehoud. In overleg met de actieve verenigingen natuurbeheer en de gebruikers van de open ruimte (zoals landbouwers, jagers, recreanten) moet er gezorgd worden voor het behoud van de groene omgeving. Deze groepen kunnen tevens ingeschakeld worden voor het onderhoud en het in stand houden van deze open ruimten.

Hier stelt het bestuur van CD&V voor dat er meer samenwerking en overleg met de milieuraad en landbouwraad moet aangemoedigd worden.

     2.  Doordacht waterbeleid.

CD&V Huldenberg wil verder investeren in rioleringen (zie ook punt 2, 1, a) en waterzuiveringsinstallaties.

De inwoners moeten aangezet worden om spaarzaam en duurzaam om te gaan met drinkwater teneinde hun waterverbruik te doen dalen.

Op het vlak van wateroverlast moeten de huidige knelpunten grondig onderzocht worden zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.

Het rioleringsnetwerk wordt verder uitgebreid.

Op het vlak van erosie kan het duidelijk nog beter.  

3.  Hernieuwbare energie.

CD&V Huldenberg pleit ervoor dat duurzame hernieuwbare energiebronnen gepromoot worden. Daarom vinden wij het belangrijk dat er: 

a.  Voldoende informatie verstrekt wordt omtrent energiezuinig en duurzaam bouwen.

Dit gebeurt via infogids en is opvraagbaar op het woonloket. 

b.  Bezuinigd wordt op de gemeentelijke energiefactuur.

Dit kan door na te gaan hoe de gemeente zelf nog verder kan bezuinigen op energieverbruik (straatverlichting, openbare gebouwen, …).

Straatverlichting wordt ’s nachts gedoofd.